Privacyregelement

Algemeen

Inserviente en Supportine zijn twee bedrijfsnamen binnen één onderneming, namelijk Inserviente B.V.
Inserviente richt zich vooral op interim-management en managementadvies. Supportine is gericht op
coaching en assessments.
Voor beide takken binnen de onderneming is één gezamenlijke ‘Algemene voorwaarden’ opgesteld,
waarin op onderdelen onderscheid wordt gemaakt; dit is specifiek aangegeven.

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Inserviente en Supportine, gevestigd aan Vaassenseweg 22, 7397 NL te Nijbroek, zijn verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
• Websites: www.inserviente.nl en www.supportine.nl
• Adres: Vaassenseweg 22, 7397 NL te Nijbroek
• Telefoonnummer: 0633330846
• D. van Garderen is de Functionaris Gegevensbescherming van Inserviente en Supportine. Hij
is te bereiken via dirk@inserviente.nl of dirk@supportine.nl.

Artikel 2 – Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inserviente en Supportine verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Inserviente en Supportine verwerken van u de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens:
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar – Onze website en/of dienst heeft niet de intentie
gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via dirk@inserviente.nl of dirk@supportine.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inserviente verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Inserviente en Suppportine analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Inserviente en Supportine verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Inserviente en Supportine nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Inserviente en Supportine) tussen zit. Inserviente en Supportine gebruiken de
volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Google Analytics – Checken van hoe vaak een website wordt bezocht en hoeveel unieke
bezoekers er zijn per periode. Er zullen geen gevolgen zijn, omdat niets wordt gedaan met de
gegevens achter de statistieken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inserviente en Supportine bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Facturen – 7 jaar – voor de belastingwet
• Bewijzen van coachtrajecten met paraaf – 5 jaar – voor de accreditatie bij NOBCO en StiR

Delen van persoonsgegevens met derden
Inserviente en Supportine verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Inserviente en Supportine blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 3 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inserviente en Supportine gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Inserviente en Supportine gebruiken cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Artikel 4 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inserviente en Supportine en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar dirk@inserviente.nl of dirk@supportine.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bij complexe verzoeken kan het zijn dat Inserviente en/of
Supportine meer tijd nodig heeft om het verzoek te behandelen. De periode kan worden verlengd met
vier weken. Nadat het verzoek is gehonoreerd, zal het verzoek zo spoedig mogelijk worden uitvoeren.
Inserviente en Supportien willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 5 – Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inserviente en Supportine nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
dirk@inserviente.nl of dirk@supportine.nl. Inserviente en Supportine hebben de volgende
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) – Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u
uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om
persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
• DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam
(#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien
van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op
die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
• Beveiliging en versleuteling van persoonsgegevens.
• Het toepassen van technische maatregelen zoals software ter bestrijding van spam, virussen
en malware
• Het hanteren en monitoren van bewaartermijnen, zodat gegevens niet langer dan
noodzakelijk worden bewaard